Ban quản trị chúng tôi sẽ tiến hành rà soát Spamer và các bài viết không đúng Box sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn . Xin cảm ơn bạn đã đọc


Loading...
MyCode
You can use MyCode, a simplified version of HTML, in your posts to create certain effects.


[b]This text is bold[/b]
   This text is bold

[i]This text is italicized[/i]
   This text is italicized

[u]This text is underlined[/u]
   This text is underlined


[url]http://www.example.com/[/url]
   http://www.example.com/

[url=http://www.example.com/]Example.com[/url]
   Example.com

[email][email protected][/email]
   [email protected]

[[email protected]]E-mail Me![/email]
   E-mail Me!

[[email protected]?subject=spam]E-mail with subject[/email]
   E-mail with subject


[quote]Quoted text will be here[/quote]
   Quoted text will be here

[code]Text with preserved formatting[/code]
   Text with preserved formatting


[img]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   

[img=50x50]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   


[color=red]This text is red[/color]
   This text is red

[size=3]This text is size 3[/size]
   This text is size 3

[font=Tahoma]This font is Tahoma[/font]
   This font is Tahoma


[align=center]This is centered[/align]

This is centered

[align=right]This is right-aligned[/align]

This is right-aligned


[list]
[*]List Item #1
[*]List Item #2
[*]List Item #3
[/list]

  • List item #1
  • List item #2
  • List Item #3

You can make an ordered list by using [list=1] for a numbered, and [list=a] for an alphabetical list.